ett vinskott en tidig vår på en vinranka

HVE – Hållbara viner

De flesta vinproducenter strävar efter att göra ett så ekologiskt och hållbart vin som möjligt. Miljö och ekologi har blivit ett av de allra starkaste försäljningsargumenten. Hur benägna man är att följa rekommendationer och hållbara principer varierar, men för att underlätta för producenterna finns i varje vinland ekologiska certifieringar. I Frankrike blir HVE, Haute Valeur Environnementale, allt mer populär.

HVE – vad är det?

HVE står för High Enviromental Value och är indelad i tre nivåer. Certifieringen, som instiftades på ett regeringsinitiativ 2010, är vittgående och omfattar hela jordbruksnäringen. Den riktar sig således inte bara till vinproduktionen. På en avgörande punkt skiljer sig HVE från andra ekologiska certifieringar eftersom dess regelverk inte innehåller några förbud utan riktar in sig på hur man arbetar med miljö och hållbarhet generellt. Andra miljöcertifieringar fokuserar i regel på den ekologiska odlingen, medan HVE tar ett helhetsgrepp på det totala hållbarhetsarbetet. På senare åren har HVE-certifieringen blivit både eftertraktad och etablerad. Antalet producenter som certifierar sig ökar med flera tusen årligen och närmar sig nu 10 000 odlare. När man uppnår den tredje och högsta nivån får man rätten att använda HVE-symbolen på etiketter och i vingården.

Vad är det i praktiken?

För att bli HVE-certifierade bedöms producenterna utifrån en poängskala över hur man jobbar med bland annat biologisk mångfald, växtskydd, vatten- och resursförbrukning. Man bedöms även efter användningen av bekämpningsmedel, konstgödsling, personalens och ledningens engagemang och en lång rad aspekter som beskrivs i HVE-projektets riktlinjer. Man kan exempelvis få poäng för om man har bisamhällen i vingården, om man planterar häckar, träd eller täckgröda som gynnar mångfalden. Användningen av bekämpningsmedel är inte förbjuden, men man får poäng efter hur ofta man sprutar och om man använder alternativa metoder, eller inga alls. Det är också poänggivande om man skapar miljöer där insektsätande arter, fåglar, fladdermöss med flera, trivs på ett naturligt sätt och därmed hämmar tillväxten av skadeinsekter.

Det koldioxidavtryck som odlingen ger bedöms genom ett kvalificerat mätningssystem där hela kedjan från användningen av solpaneler, till val av flaskor, etiketter, transporter och fraktvikter bedöms.

Det övergripande syftet är att bevara den biologiska mångfalden, minska energi- och resursförbrukning och att se till så att produktionen bedrivs så hållbart som möjligt. I bedömningen ingår även sådana saker arbetsmiljö, rättvis lönesättning och förhållandet mellan ägare och anställda. En HVE-certifierad producent ska kort sagt vara en bra arbetsgivare. När man väl har erhållit sin certifiering kontrolleras man minst var 18:e månad, får en ny poängtilldelning och bedöms för hur man arbetar med ständig förbättring.