wieta sydafrika hållbar vinodling karta

WIETA – socialt hållbara viner

På sydafrikanska viner finns ofta ett WIETA-märke. WIETA bildades 2002 i syfte att säkerställa etiska regler och främja arbetsvillkor inom den sydafrikanska vinindustrin. WIETA står för Wine and Agricultural Ethical Trade Association.

Tillsammans med Fairtrade är WIETA den sydafrikanska vinbranschens och dess angränsande sektorers mest genomgripande hållbarhetsprogram. WIETA arbetar proaktivt med många sociala aspekter, såsom arbetsrätt, rättvisa löner och säker arbetsmiljö, men också övergripande för en hållbar och etisk odling, vinifiering och vinhandel. WIETA är även ett globalt erkänt revisionsorgan inom Global Social Compliance Program (GSCP).

WIETA har en unik position som företrädare för såväl fackföreningarna, som civilsamhällets organisationer och vinproducenterna. Detta gör att WIETA kan verka på alla nivåer för att främja rättvisa arbetsvillkor som en central plattform för dialog kring etiska frågor i såväl den enskilda vingården som i samhället i stort.

Organisationens uppförandekod är ett rigoröst ramverk som övervakar och kontrollerar medlemmarnas verksamhet och leveranskedjor. Regelbundna revisioner fungerar som ett primärt övervakningsverktyg för att säkerställa, inte bara laglig efterlevnad av Sydafrikas arbets- och arbetsmiljölagstiftning, utan också också högt ställda krav på ledningssystem som omfattar hållbara etiska principer, policyer och praxis. I kontrollfunktionen ingår även att tillse så att lantarbetarbostäder inte bara uppfyller föreskrivna säkerhets-, hälso- och sanitetsstandarder utan också främjar rätten till värdighet, familjeliv och en övergripande samhällsutveckling.