festligare 2

Nigab följer Amfori BSCI:s Uppförandekod

CSR-riktlinjerna behandlar områdena ekonomiskt ansvar, miljöansvar samt socialt ansvarstagande.

Målet för vårt CSR‐arbete är att bidra till en hållbar utveckling genom att agera etiskt och att sträva efter att minimera och avlägsna negativa sociala och miljömässiga effekter av våra beslut och aktiviteter. Ett verktyg för att säkra ansvarsfullt företagande är upprättandet av vår uppförandekod. Den beskriver de krav och förväntningar vi ställer på såväl den egna organisationen samt våra leverantörer.

Vårt CSR‐arbete skall kommuniceras till och förstås av samtliga anställda och vara en del av ledningens och medarbetarnas beslutsprocess. Vårt CSR‐arbete ska vara en del i programmet för nyanställda och användas som styrmedel vid tecknande av interna och externa avtal.